top of page
  • turizmisletmeyatir

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı Özelleştiriliyor

Güncelleme tarihi: 22 Nis

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait "Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı" 40 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilecek


Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye ait Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde, 40 (kırk) yıl süreyle İşletme Hakkının Verilmesi yöntemiyle özelleştirilecek.

 

İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek. İhale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

 

Tekliflerin, son teklif verme tarihi olan 29 Mayıs 2024 günü saat 17.30’a kadar Özelleştirme İdaresi Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.

Geçici teminat bedeli 120 milyonlara, İhale şartnamesi ve tanıtım dokümanı bedeli 150 bin lira olan ihale için son teklif verme tarihi 29.5 2024 olarak belirendi.

 

 

İşte Fenerbahçe - Kalamış Yat Limanı için verilen özelleştirme ilanı:


T.C. ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FENERBAHÇE KALAMIŞ YAT LİMANI ÖZELLEŞTİRİLMESİ-YATIRIMCILARA DUYURU

 

 Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye ait “Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı” 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde, 40 (kırk) yıl süreyle “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemiyle özelleştirilecektir.

  

Geçici Teminat Bedeli

İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli

Son Teklif Verme Tarihi

120.000.000- TL(Yüzyirmimilyon TL)

150.000 - TL(Yüzellibin TL)

29/05/2024

 1. İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacaktır.

 

2. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları (OGG) katılabilirler. Yatırım fonları OGG’ye dâhil olarak ihaleye katılabilirler. OGG sadece yatırım fonlarından oluşamaz. Ancak yatırım fonlarının hissedarı olduğu tüzel kişiliğe sahip şirketler tek başlarına veya Ortak Girişim Grubuna dahil olarak ihaleye katılabilirler.

  

3. İhaleye katılabilmek için İhale Şartnamesi ile Tanıtım Dokümanının satın alınması ve İdare’nin web sitesinden temin edilecek Gizlilik Taahhütnamesinin imzalanması zorunludur. OGG üyelerinden birinin İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alması yeterli olmakla birlikte, OGG’nin her bir üyesinin ayrı bir Gizlilik Taahhütnamesi imzalanması gerekmektedir.

 

4. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli;

 

- Alıcı: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı,

 

- Hesap No: TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 (T. Vakıflar Bankası T.A.O),

 

- Banka dekontunun açıklama bölümüne: İhaleye Katılacak İsteklinin “İsmi/Ünvanı, Gerçek Kişilerin TC Kimlik Numarası / Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik Numarası ve FENERBAHÇE KALAMIŞ YAT LİMANI İHALE ŞARTNAMESİ VE TANITIM DOKÜMANI BEDELİ” belirtilerek İdare’nin hesabına yatırılacaktır. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutar her ne surette olursa olsun iade edilmez (İhaleye teklif verenin OGG olması halinde dekontun OGG’nin veya ortaklarından birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir).

 

 

5. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Alındı Belgesi, banka dekontu karşılığı İdare’nin aşağıda belirtilen adresinden elden teslim alınabileceği gibi, İstekli tarafından talep edilmesi halinde, banka dekontunun bir nüshasıyla Gizlilik Taahhütnamesinin aslının en geç son teklif verme tarihinden 7 (yedi) gün öncesine kadar elektronik posta, posta veya kargo ile İdare’ye ulaştırılması ve telefon ile teyidinin alınması kaydıyla, elektronik posta, iadeli, taahhütlü veya kargo ile gönderilebilecektir.

 

6. Teklif sahiplerinden ihaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat alınacaktır.

 

7. Tekliflerin, İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, en geç son teklif verme tarihi 29/05/2024 saat 17.30’a kadar üzerinde “FENERBAHÇE KALAMIŞ YAT LİMANI İHALESİ İÇİN TEKLİFTİR – GİZLİ” ibaresi bulunan kapalı bir zarf içerisinde İdare’nin aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilmesi gerekmektedir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

8. İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihi sona ermeden duyurulacaktır.

 

9. İdare ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

10. İhale konusu Fenerbahçe Kalamış Yat Limanının yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere işletme hakkının verilmesi, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, işletme hakkının verilmesinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

 

 11. Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

 

12. İhale ile ilgili diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır. Aşağıda verilen iletişim kanallarından bilgi temin edilebilir.

 

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş /  Ankara  / TÜRKİYE

Tel: 312/585 80 00,  Faks: 312/585 83 07


30 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


DESTEKLEYENLER

3-destekleyenler---422.jpg
2-navitas-min (1).gif
bottom of page